EROZE NA DNU PÍSTU

EROZE NA DNU PÍSTU

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Plocha dna pístu vykazuje erozi.
  Obr. 1 Obr. 2
 • Zadírání nebo jiná poškození pístu se nevyskytují.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Eroze na ploše dna pístu jsou vždy důsledkem déle trvajícího provozu s detonačním hoření střední síly. V průběhu času se odnášení materiálu rozšiřuje, zejména tehdy, když v důsledku detonačního spalování vznikají předzápaly. Materiál v oblasti závady je potom často za kroužky obrán až k drážce těsnícího kroužku.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Kvalita paliva musí odpovídat kompresnímu poměru motoru, to znamená, že oktanová hodnota paliva musí pokrývat oktanovou potřebu motoru ve všech provozních režimech.
 • Motorová nafta v benzinu.
 • Olej ve spalovacím prostoru, vysokou spotřebou oleje přes pístních kroužků nebo vedení ventilů.
 • Kompresní poměr může nepřípustně stoupnout špatnou volbou tloušťky těsnění hlavy válců nebo příliž velkým úběrem materiálu pří přerovnávání bloku motoru a hlavy válců.
 • Zapalování hraje zcela podstatnou roli. Následující závady mohou vést k předzápalům:
  • příliš velký předstih zážehu
  • opotřebené dříky ventilů
  • nesprávný nebo opotřebovaný stavěcí mechanismus pro seřizování zapalování.
 • Příliš chudá směs.
 • Příliš vysoké teploty nasávaného vzduchu, vznikající nedostatečným provětráváním motorového prostoru nebo zadržováním výfuku. Ale také nevčasné přepnutí sací klapky na letní provoz, případně vadná přepínací automatika, vedou ke značnému zvýšení teplot nasávaného vzduchu.
ZLOMENÍ (PRASKNUTÍ) MŮSTKU PÍSTNÍCH KROUŽKŮ U BENZINOVÝCH MOTORŮ

VZOROVÝ OBRAZ ZÁVADY:

 • Můstky jsou zlomeny v oblasti výfukového ventilu na straně zapalovací svíčky.
 • Lom začíná u horní hrany můstku ve dnu drážky a probíhá příčně dovnitř do materiálu pístu. V blízkosti dolní hrany můstku mění trhlina svůj směr opět směrem ven a končí u dolní hrany můstku nebo ještě o něco pod tím ve dnu drážky.
  Obr. 1
 • V mnoha případech probíhá trhlina příčně v materiálu pístu dále celou kroužkovou partií.
 • Podélné trhliny, stranově ohraničující lom můstku, jsou rozšířeny směrem dolů.
 • Celá hlava pístu v oblasti lomu je prohnuta o cca 0,25 mm směrem dolů. Podobné deformace vykazují také zbývající písty motoru, u nichž ještě nejsou můstky zlomeny (prasklé).
 • Neprojevují se zadírání pístů nebo jevy přehřátí.

POSOUZENÍ ZÁVADY:

Lomy můstků u benzinových motorů se přednostně vyskytují u motorů s vysokou kompresí s klínovým spalovacím prostorem a antidetonační plochou proti zapalovací svíčce, vyplachovaných stejnosměrným proudem. Jsou vždy následkem detonačního hoření. To znamená, že palivo nemohlo pokrývat oktanovou potřebu motoru ve všech stavech provozu a zatížení. I když se lomy vyskytují jen u jednotlivých pístů motoru, jsou také i ostatní písty velmi silně zdeformovány.


MOŽNÉ PŘÍČINY:

 • Bylo použito palivo s nízkým oktanovým číslem.
 • Kompresní poměr se může nepřípustně zvýšit špatnou volbou tloušťky těsnění hlavy válců nebo příliš silným obrusem ploch bloku motoru a hlasvy válců.
 • Zapalování hraje velmi podstatnou roli. Následující závady mohou vést k předzápalům:
  • příliš časný bod zážehu
  • vytlučené dříky ventilů
  • regulační mechanismus zapalováni
  • vadné čidlo klepání
  • příliš chudá směs
 • Příliš vysoké teploty nasávaného vzduchu vlivem:
  • nedostatečného provětrávání motoru
  • vinou ucpaného nebo vadného výfuku
  • vinou všeobecného přehřátí motoru